• Klappmaulfiguren
  • Filmpuppen
  • Walk-Acts
  • Stabpuppen
  • Handpuppen
  • Tischpuppen

Sir Didymus Replika

 (custom-built for Sievert)

Size 80 cm weight 400 grams

Puppet-builder and figures-builder Norman Schneider